Integrované územní investice Karlovarské aglomerace

V souvislosti s přípravou Strategie ITIKV° byl vybrán zpracovatel analytické části dokumentu společnost SPF Group, s.r.o. Analytická část dokumentu obsahuje stěžejní analýzu rozvojových potřeb vytýčeného území aglomerace, která je výchozími podkladem pro další formování podoby strategických řešení dokumentu. 

Dokument analytické části Strategie ITIKV° je uložen zde:

Aglomerace ITIKV° byla metodicky vymezena Ministerstvem pro místní rozvoj a tvoří ji území 33 měst a obcí ve 3 správních obvodech ORP (Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov). Vymezené území představuje 24 % obcí a měst Karlovarského kraje a má rozhohu 610 km2 se 139 tisíci obyvateli, což představuje 47% obyvatel kraje.

Pro přípravu ITIKV° byla vytvořena organizační struktura čítající Přípravný řídicí výbor a tematické pracovní skupiny, dle základní konstrukce návrhové podoby strategického rámce dokumentu. 

Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 20. 4. 2021 projednalo ustavení Řídicího výboru ITIKV°, jehož činnost bude navazovat na práci dosavadního Přípravného řídicího výboru ITIKV°.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrovaného nástroje ITIKV° intenzivně pokračuje na přípravách Strategie ITIKV°. Průběžně komunikuje s partnery v aglomeraci, ministerstvy i ostatními aglomeracemi v ČR.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 6.5.2021